Liikenneviraston esiselvitys kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Kalliotunnelinkallioteknisen suunnittelun selvitystyössä käsitellään kalliotunnelien kallioteknistä suunnittelua. Tällä hetkellä Suomessa ei ole olemassa kansallista ohjetta kalliotunnelin kalliotekniseen suunnitteluun(kalliorakennesuunnittelu ja kalliorakennussuunnittelu) eivätkä eurokoodit kata kalliotunnelin suunnittelua. Yleisesti kalliotekniseen suunnitteluun vaikuttavat lait, asetukset ja ohjeet ovat tiedossa, mutta niitä ei ole aikaisemmin koottu yhtenäiseksi ohjeeksi. Ohjeistukselle on havaittu käytännön tarvetta erityisesti tunnelien kallioteknisen suunnittelun ja sen edellyttämien tutkimusten suunnittelun osalta.Kalliorakennesuunnittelun tehtävä on kalliorakenteiden louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelu sekä näiden edellyttämien tutkimusten ja seurantamittausten suunnitteluja tulosten tulkinta. Kalliorakennesuunnittelu vastaa kallion rakenteellisen kestävyyden suunnittelusta. Tämä selvitystyön tarkoituksena on luoda pohjaa seuraavaksi laadittavalle ohjeelle kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta. Valmistuva ohje vähentää tarvetta kohdekohtaisillemäärittelyille sekä ohjaa Liikenneviraston kohteiden kalliorakennussuunnittelua. Tavoitteena on myös yhtenäistää alan suunnittelukäytäntöjä sekä helpottaa alan suunnittelijoiden suunnittelutyötä. Selvitystyössä otetaan kantaa mm. kalliotutkimusten suunnitteluun, kalliorakenteidensuunnitteluun, seurantamittauksien suunnitteluun sekä kallion rakennusgeologiseenkartoitukseen ja sen tulosten dokumentointiin. Selvitystyössä on käyty läpi pohjoismaisenvastaavan ohjeistuksen olemassaoloa. Selvitystyön alussa on listattu kalliotunnelienkallioteknistä suunnittelua koskevat lait, asetukset, ohjeet ja eurokoodit.

Tutustu esiselvitykseen